Algemene Voorwaarden van IMAG bv 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn tussen partijen van kracht voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de Opdrachtnemer: Interim Management Advies Groep bv, hierna te noemen IMAG.

b. de Opdrachtgever:  de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de dienstverlening vraagt van IMAG.

c. Levering: het geven van advies, het verlenen van bijstand dan wel het verrichten van diensten/verrichtingen, alsmede alle door of namens IMAG met betrekking daartoe verrichte arbeid c.q. diensten/verrichtingen en het geven van presentaties, opleidingen en/of instructies.

d. Opdracht: de in overleg tussen de Opdrachtgever en IMAG bepaalde, inclusief de ter zake eventueel nader te bepalen,  werkzaamheden, die door IMAG dienen te worden verricht en de voorwaarden, deze voorwaarden hieronder begrepen, waaronder zulks dient te geschieden en derhalve wederzijds zijn overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat IMAG de opdracht aanvaardt,  (ontvangst van getekend aanmeldingsformulier). Dit geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. IMAG zal een overeenkomst, of wijziging daarin, telkens schriftelijk bevestigen.

Artikel 4 Offerte

4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.2 Indien voor het opstellen van een offerte inventariserende of andere voorbereidende werkzaamheden bij de Opdrachtgever moeten worden verricht, dan zullen deze kosten worden doorberekend aan de Opdrachtgever. IMAG zal deze kosten vooraf kenbaar maken.

4.3 De in de offerte genoemde geldigheidsduur is bindend.

4.4 Wanneer Opdrachtgever een offerte ondertekent, dan worden deze Algemene Voorwaarden door IMAG als bekend en daarmee als aanvaard beschouwd.

4.5 Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever. De Voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk afgewezen.

Artikel 5 Het inschakelen van derden

IMAG  kan bij de uitvoering van zijn opdracht andere, niet tot zijn onderneming behorende deskundigen inschakelen, wanneer de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan is vastgesteld.

Artikel 6 Verplichtingen van Opdrachtgever/cursist

6.1 De Opdrachtgever dient zich te onthouden van handelingen die het IMAG onmogelijk maken zijn opdracht naar behoren uit te voeren.

6.2 De Opdrachtgever is verplicht om aan IMAG tijdig, volledig en op de juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken, die nodig zijn voor de uitvoering van diens opdracht.

6.3 IMAG is bevoegd diens werkzaamheden op te schorten zodra aan 6.1 en 6.2 geen gevolg wordt gegeven.

6.4 De cursist kan zich slechts voor een gehele opleiding inschrijven. Bij onderbreking tussentijds anders dan de opzegging als bedoeld in artikel 6.3 blijft de cursist verplicht de totale cursuskosten te voldoen.

6.5 Tijdelijke onderbreking opleiding.

Indien de opdrachtgever/cursist de opleiding eenmalig voor enige tijd wil onderbreken is dit in overleg met IMAG mogelijk. Onderbreking van de opleiding brengt geen uitstel van betaling met zich mee.

 Artikel 7 Toelating tot de opleiding

7.1 IMAG kan de opleiding beëindigen wegens haar moverende redenen, gelegen in de persoon van de wederpartij/cursist en/of diens gedragingen, wanneer die zodanig zijn dat van IMAG,  redelijkerwijze niet verlangd kan worden, dat de opleiding wordt voortgezet.

7.2 IMAG is in dergelijk geval niet gehouden om het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de opdrachtgever/cursist te restitueren.

7.3 IMAG heeft het recht om bij onvoldoende deelname cursussen te annuleren of cursusdata te wijzigen, dan wel om bij onvoorziene omstandigheden of overmacht cursussen te onderbreken. In zulke gevallen zal via goed overleg met de deelnemers naar alternatieven worden gezocht.

7.4 IMAG is niet gehouden opleidingen te (doen) geven, wanneer naar het oordeel van de docent blijkt dat de cursist als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enig ander fysieke of psychische oorzaak, niet (goed) in staat is om de opleiding naar behoren te volgen, dit alles zonder recht van de opdrachtgever/cursist  op restitutie van les-/cursusgeld.

Artikel 8 Verplichtingen Opdrachtnemer

8.1 IMAG is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

8.2 IMAG verbindt zich de opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven te (doen) geven conform de beschrijving op de website van IMAG en in overeenstemming met eventuele daarvoor van overheidswege gegeven voorschriften.

8.3 Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent/instructeur zorgt IMAG bv. zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 4 dagen na de aanvang van de afwezigheid voor een vervangende docent.

Artikel 9 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van de factuur en/of declaratie plaats te vinden binnen veertien dagen na factuur-/declaratiedatum, zonder dat enig beroep op korting of verrekening door de Opdrachtgever is toegestaan.  Het verschuldigde cursusgeld dient op de eerste opleidingsdag, dan wel voor aanvang van de opleiding, volledig te zijn voldaan. Indien het cursusgeld niet voldaan is, heeft IMAG  het recht de cursist de toegang tot de cursus te weigeren.

9.2 IMAG is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst te verlangen. IMAG is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever ten genoegen van IMAG de verlangde zekerheid heeft gesteld. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft IMAG het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door IMAG uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd het recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

9.3 Indien betaling niet plaatsvindt voor de vervaldatum van de factuur c.q. declaratie dan wel binnen de overeengekomen betalingstermijn, is IMAG gerechtigd de vordering te verhogen met 1% per maand (een gedeelte van een maand voor een gehele maand gerekend) ingaande de vervaldatum van de factuur c.q. declaratie dan wel de overeengekomen betalingsdatum. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met (tijdige) betaling, is IMAG bovendien gerechtigd het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van de vordering met een minimum van € 500.

9.4 Alle door de opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde (gerechtelijke en buitengerechtelijke) incassokosten en rente en vervolgens van die factuur- c.q. declaratiebedragen welke de meest lange tijd verschuldigd zijn, zelfs indien de Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op andere facturen c.q. declaraties.

9.5 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met IMAG gesloten overeenkomst voortvloeit, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is IMAG gerechtigd zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat IMAG tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd het recht van IMAG om betaling te vorderen van de wel verrichte Levering, en onverminderd het recht van IMAG om in verband met de opschorting of ontbinding van de Opdrachtgever vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier genoemde gevallen is iedere vordering van IMAG op de Opdrachtgever direct en integraal opeisbaar.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van IMAG afkomstige of door hem gebruikte computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten, lesmateriaal etc. worden en blijven, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van IMAG, één en ander ongeacht het aandeel van de Opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden in de totstandkoming van de hierboven bedoelde programma's, ontwerpen, werkwijzen e.d.

Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitsluitend en nadrukkelijk aan IMAG voorbehouden.

10.2 Het is de cursist dus niet toegestaan studiemateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Het studiemateriaal mag niet ten behoeve van derden gebruikt, doorverkocht of gekopieerd worden.

Artikel 11 Annulering /beëindiging

11.1 Annulering van een opleiding dient schriftelijk te gebeuren en door IMAG  schriftelijk te worden bevestigd.

11.2  Bij annulering langer dan 4 weken vóór aanvang van de opleiding worden administratiekosten á € 45,00 in rekening gebracht.

11.3  Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken vóór aanvang van de opleiding wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht, alsmede de examengelden.

11.4  Bij annulering tussen 2 weken en aanvang van de opleiding wordt 75% van de cursuskosten in rekening gebracht, alsmede de examengelden.

11.5 Bij annulering ná aanvang van de opleiding dient de cursusprijs volledig te worden voldaan.

11.6 Ziekte aan de zijde van de wederpartij, komt volledig voor rekening en risico van de Opdrachtgever, en ontslaat deze niet van de verplichting tot het betalen van annuleringskosten.

11.7 De overeenkomst tussen IMAG en de cursist die bij IMAG een opleiding volgt eindigt op de einddatum van de cursus.

11.8 De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.

11.9 Beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk in onderling overleg.

Alleen de opleidingen die langer dan drie maanden duren kunnen tussentijds door beide partijen worden beëindigd. Dit moet schriftelijk en aangetekend gedaan worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

11.10 De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 IMAG is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die laatstgenoemde zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van IMAG of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voor zover deze tekortkoming onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden.

12.2 Voor zover tekortkomingen bij de uitvoering van de door IMAG verrichte werkzaamheden het gevolg zijn van de omstandigheid dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 8 niet, niet tijdig, of in onvoldoende mate heeft nagekomen, is IMAG daarvoor niet aansprakelijk.

12.3 IMAG is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers als bedoeld in Artikel 5, indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

12.4 IMAG is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden die verricht zijn door deskundigen als bedoeld in Artikel 5, tenzij daarover vooraf tussen IMAG en Opdrachtgever een afwijkende regeling is getroffen.

12.5 IMAG gaat er vanuit dat Opdrachtgever alle wettelijke verplichtingen nakomt.

12.6 IMAG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade, welke de Opdrachtgever mocht lijden door gebreken in de uitvoering van Levering.

12.7 In geval niettegenstaande de in Artikel 12.1 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting enige aansprakelijkheid ter zake van indirecte schade op IMAG mocht rusten, dan zal de aansprakelijkheid van IMAG in ieder geval niet het (factuur-/declaratie-) bedrag van de betreffende levering te boven gaan. Het voorgaande geldt eveneens voor directe schade.

12.8 IMAG is niet aansprakelijk voor of gebonden aan eventuele verbintenissen die door de medewerkers van IMAG zijn aangegaan of voor hem op ander wijze zijn ontstaan jegens de Opdrachtgever of jegens welke derde dan ook.

12.9 Cursist dient in het bezit te zijn van alle documenten zoals in het rechtsverkeer betaamt, zoals rijbewijs en een geldige verzekering, die verbonden zijn aan het uitoefenen van een beroep.

12.10 Tevens aanvaardt IMAG geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het juist en correct invullen van de vereiste administratie door de cursist.

12.11 IMAG is niet aansprakelijk voor drukfouten dan wel fouten op de website alsmede voor veranderingen die buiten haar directe invloedssfeer liggen en die raken aan de genoemde certificering. Buiten dit kader zal IMAG bv vrij zijn tijdens de opleiding wijzigingen aan te brengen in het programma, de docenten, de lestijden, de plaats waar de opleiding wordt gehouden en de beoordelingseisen. Daarbij zal IMAG bv zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de cursist, voor zover passend binnen het kader van de opleiding.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die IMAG redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden c.q. verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt verhinderd.

13.2 Als overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door openbare nutsbedrijven of anderszins verstoring van energievoorzieningen, in gebreke blijven met aflevering door overige leveranciers, stakingen en uitsluitingen, verkeersstoornissen, machinedefecten (computers inbegrepen), maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene omstandigheden.

13.3 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht opleverende omstandigheden aan de zijde van IMAG, is IMAG gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat IMAG tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is IMAG bevoegd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

13.4 IMAG is gehouden de Opdrachtgever onverwijld te waarschuwen indien zich bij hem een geval van overmacht voordoet.

Artikel 14 Geschillen

14.1 Indien er tussen partijen een geschil is gerezen naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zal dit geschil aan een bevoegde rechter te Utrecht voorgelegd worden.

14.2 Op alle door IMAG gedane aanbiedingen en afgesloten overeenkomsten alsmede op alle uit de uitvoering daarvan voortvloeiende of daarmede nadere overeenkomsten met de Opdrachtgever is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 15 Slotbepaling

Indien één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig mochten worden verklaard, dan zullen alle resterende bepalingen volledig van kracht blijven.

Artikel 16 Bescherming persoonsgegevens

Alle verstrekte persoonlijke gegevens zullen intern worden verwerkt en gebruikt voor een verantwoord klantenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering zoals het kunnen inschrijven van cursisten, het toesturen van lesmaterialen, het uitvoeren van docentbegeleiding en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. IMAG verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.